0937-425-5105
رشت پارک ملت شرکت شبکه کار سبزینه
info@rashtonline.ir
devops
DevOps
DevOps

دوره آموزشی

 

 

شرکت شبکه کار سبزینه به جهت بالا بردن دانش مدیران شبکه و  زیر ساخت اقدام به برگزاری دوره های تخصصی devops مینمایید که شما عزیزان میتوانید سرفصل تدریس شده در این دوره را در این مطلب مشاهده نمایید.

لازم به ذکر است که تمامی مباحث به صورت سناریو محور و عملی خواهند بود.

مبانی سیستم عامل گنو/ لینوکس

• معرفی سیستم عامل گن و/لینوکس
• تاریخچه بنیاد گنو و فلصفه نرم افزار های آزا د
• تاریخ چه سیستم عامل لینوکس
• کارگاه نصب سیستم عامل گنو/لینوکس نسخه او بو نتو دسکتاپ
• کارگاه نصب سیستم عامل گنو/لینوکس نسخه او بو نتو سرور
• فرمان های اولیه گنو/لینوکس
• فایل سیستم ها در گنو/لینوکس
• تشریح دایرکتوری های اصلی گنو/لینوکس
• آموزش مفاه یم مخازن ، مدیر مخازن و آینه ها در گنو/لینو کس
• کارگاه نصب نرم افزار ها از مخازن
• کارگاه نصب نرم افزار توسط فایل های اجرایی
• مفاهیم و ساختار شبکه در گنو/لینوکس
• کارگاه راه اندازی سرویس DHCP در گنو/لینوکس

مبانی شبکه

• معرفی کامپوننت های شبکه )روتر – سو ئیچ – اکسس پوینت – فایروال و …(
• توپولوژی های شبکه
• پروتو کل های TCP و DUP
• آدرس های IPv4 ( آدرس دهی ، تنظیم و اعتبار ستجی (
• آدرس های IPv6 ( آدرس دهی ، تنظیم و اعتبار ستجی (
• مبانی شبکه های بیسیم

مجازی سازی

• انواع روش های مجازی سازی
• انواع تکنولوژی های مجازی ساز
• مجازی سازی در گنو/لینوس
• معرفی سرویس مجازی ساز Environment Virtual ProxMox
• کارگاه نصب کجازی ساز VE ProxMox
• تنظیمات شبکه در VE ProxMox
ProxMox VE در network bridge معرفی•
• تنظیم و پیکربندی هارد درایو ها در VE ProxMox
• آموزش رید نرم افزاری در VE ProxMox
• کارگاه راه اندازی ماشین مجازی در VE ProxMox
• فعال سازی ورود دو عاملیتی در VE ProxMox
• کاربران و گروه ها در VE ProxMox
• دیوار آتش VE ProxMox
• مفهوم اسنپ شات و نسخه پشتیبان در VE ProxMox
• تشریح استفاده از کانتینر ها در VE ProxMox
• کارگاه راه اندازی اوبونتو سرور توسط کانتینر ها در VE ProxMox
• مفهوم رپلیک یشن در VE ProxMox
• راه اندازی مراکز داده بر پای VE ProxMox
• مدیریت یک پارچ ه سرور های VE ProxMox در یک مرکز داده
• کالستر در VE ProxMox
• میگریشن در VE ProxMox
• کارگاه راه اندازی و مدیریت یک پارچه مرکز داده تو س ط VE ProxMox
• کارگاه میگریشن در VE ProxMox
• تشریح مفهوم HA
ProxMox VE در HA •
• کارگاه راه اندازی HA در VE ProxMox و مدیریت رخداد
راه کار های تهیه نسخ پشتیبان از سرویس های مجازی ساز
• معرفی راه کار های پشتیبا ن گیری
ProxMox BackUp Server سرویس معرفی•
• کارگاه نصب BS ProxMox
• معرفی انواع فرمت های پشتیبان گیری و تفاوت آنها
• کارگاه اتصال سرور BS ProxMox به سرور VE ProxMox
• تنظیمات هارد دیسک به منظور تهیه نسخ پشتیبان
• کارگاه تعیین زمان بندی برای تهیه نسخ پشتیبان خودکار در زمان های برنامه ریزی شده
• کارگاه بازگرداند یک ماشین به آخرین نسخه پشتیبان

اسکیریپت نویسی در سیستم عامل گنو/لینوکس

• معرفی اسکیریپت های لینو کس
• آمو زش مفاهیم اولیه برنامه نویسی و اسکریپتینگ
• کارگاه اسکریپن نویسی
• کارگاه ساخت یک اسکریپت جهت تخیه نسخه پشتیبان از پایگاه های داده در ساعاتی برنامه ریزی شده
فضای ذخیره سازی در شب که )NAS)
• معرفی سرویس NAS
• معرف ی سرویس OpenMediaVault
• کارگاه نصب و را ه اندازی سرویس OpenMediaVault
• تنظیما ت اولیه سرویس OpenMediaVault
• سطوح دسترسی در OpenMediaVault
• رید نرم افزاری در OpenMediaVault
• معرفی انواع فایل سیستم های پشتیبانی شده توسط OpenMediaVault
• کارگاه را ه اندازی سرویس های SFTP,FTP,SMB در OpenMediaVault
• معرفی سرویس XigmaNAS
• کارگاه نصب سرویس XigmaNAS
• تنظیما ت اولیه سرویس XigmaNAS
• سطوح دسترسی در XigmaNAS
• رید نرم افزا ری در XigmaNAS
• معرفی انواع فایل سیستم های پشتیبانی شده توسط XigmaNAS
• کارگاه را ه اندازی سرویس های SFTP,FTP,SMB در XigmaNAS

مبانی داکر

• داکر چیست
• کانتینر چیست
• معرفی داکر کامپو ز
• محاسن استفاده از داکر
• کانتینر در VE ProxMox
• تشریح نهو ه عملکرد سرویس داکر
• کارگاه نصب داکر در گنو/لینومس
• مروری بر داکر هاب
• شبکه در داکر
• تنظیمات اولیه در داکر
• معرف ی سرویس Portainer به منظور مدیریت داکر و کانتینر ها
• کارگاه نصب سرویس Portainer
• کارگاه راه اندازی سرویس Server DNS و Server DHCP توسط داکر

مانیتورینگ

• معرف ی سرویس مانیتورینگ
• معرفی سرویس Zabbix
• معرفی سرویس Agent Zabbix
• کارگاه نصب سرویس Zabbix
• تنظیمات اولیه Zabbix
• کارگاه پویش سیستم عامل ها و منابع سخت افزاری و تجهیزات شبکه توسط سرویس Zabbix
• ایجاد و پایش نقشه توسط سرویس Zabbix
• کارگاه تنظیم ارسال هشدار به مدیر شبکه در صو رت بروز رخداد توسط سرویس Zabbix
• معرفی سرویس Prometheus
• تفاوت روش کاری Prometheus و Zabbix
• کارگاه نصب Prometheus توسط داکر
Prometheus در node exporter و node معرفی•
• کارگاه پایش انواع سیستم عامل ه ا ، سرویس ها و تجهیزات سخت افزاری تو س ط Prometheus
• کارگاه پایش کانتینر ها در داکر توسط Prometheus
• معرفی سرویس Grafana
• کارگاه نصب سرویس Grafana
• کارگاه نصب سرویس Grafana توسط داکر
• اتصال Zabbix به Grafana
• اتصال Prometheus به Grafana
• آموزش ساخت پنل های اختصاصی در Grafana
• معرفی سرویس Kuma UpTime
• کارگاه نصب Kuma UpTime توسط داکر
• کارگاه پایش دردسترس بود ن وب سایت ها و تجهیزا ت شبکه توسط سرویس Kuma UpTime
• کارگاه ارسال هشدار به مدیر سیستم در صو رت عدم دسترس پذیزی یک سرویس توسط Kuma UpTime

لاگ سرور و لاگ آنالیز

• لاگ چیست
• لاگ سرور چیست
• نرماالیز کردن لاگ ها
• تحلیل لاگ ها
• معرفی سرویس GrayLog
• کارگاه نصب سرویس GrayLog
• تنظیمات اولیه GrayLog
• کارگاه جمع آو ری لاگ های شبکه توسط سرویس GrayLog
• معرفی سرویس Wazuh
• کارگاه نصب سرویس Wazuh
چیست Wazuh Agent •
• کار گاه جمع آوری لاگ های شبکه توسط سرویس Wazuh
• آنالیز و ب رسی لاگ ها توسط سرویس wazuh
• مشاهده مخاطرات امنیتی به واسطه تحلیل لاگ های سط ح شبکه توسط سرویس Wazuh
• پایش سرویس های شبکه به منظور برسی حفره های امنیتی لاگ گزا ری شده توسط استاندار CVE

گیت

• معرفی سرویس گیت
• تاریخچه گیت
• فواید گیت
• معرفی سرویس های گیت لب و گیت هاب
• کارگاه نصب سرور محلی GitLab
• آمو زش دستورات اولیه گیت
• کارگاه استفاده از دستو را ت گیت بر روی سرور محلی GitLab

دیوارآتش

• معرفی انواع دیوار آتش
• مفهوم کلی دیوار آتش
• معرفی فایروال PFsense
• کارگاه نصب فایروال PFsense
• آموزش انو اع قوانین در PFsense
IPS/IDS معرفی•
• سرویس DHCP در PFsense
• سرویس DNS در PFsense
• آموزش مفاهیم gateway multi
• کارگاه راه اندازی FailOverدر PFsense
• کارگاه راه اندازی Balance Loadدر PFsense
• معرفی سرویس snort
• معرفی سرویس suricata
• کارگاه تنظیم IDS/IPS در PFsense
• سوریس Ntop در PFsense
• کارگاه نصب و پیکربندی Ntop در PFsense به منظور پایش شبکه
• کارگاه NAT در PFsense
چیست Data Shaping •
PFsense در Data Shaping کارگاه•
چیستCaptive Portal •
• کارگاه راه اندازی سرویس Portal Captive در PFsense
• کارگاه ایجاد نسخه پشتیبا ن از PFsense
• کارگاه ب از یابی نسخه پشتیبان در PFsense

تانلینگ

• تانل چیست و معرفی انواع آن
• دسترسی از راه دور به روش ایمن برای مدیر شبکه
• معرفی سرویس wireguard
• کارگاه راه اندازی سرویس wireguard توسط داکر
• کارگاه راه اندازی سرویس wireguard توس PFsense
• کارگاه را ه اندازی سرویس OVPN در PFsense
• کارگاه راه اندازی GRE در PFsense

انسیبل

• معرفی سرویس انسیبل
• مزایای استفاده از انسیبل
• نصب سرویس انسیبل
• کار گاه نصب و استفا ده از انسیبل در سط ح شبکه

کارگاه های مستقل:

• کارگاه نصب سرویس manager proxy nginx به منظور هدایت ترافیک های ورودی ب ه سرویس های شبکه
• کارگاه نصب سرویس traefik به منظور هدایت و مدیریت ترافیک های ورودی ب ه سرویس های شبک
• کارگاه نصب سرویس nextcloud به منظور راه اندازی فضای ذخیره سازی ابری و برقراری ارتباط صوتی و ت صویری
توسط سرویس VOIP

اکنون با ما تماس بگیرید
در صورت نیاز به مشاوره
0937-425-5105
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare
×

 

سلام !

میتوانید از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

× مشاوره